Julkiset asiakirjat

FIELDS-hankkeen julkiset asiakirjat, tulokset ja tulokset

Sidosryhmien strateginen suunnitelma ja analyysiraportti

Alan kasvustrategia on tiivistetty kattavaan raporttiin saatavilla olevan materiaalin ja EU:n, tuottajajärjestöjen ja teollisuuden ohjeiden kautta.

Profiilien priorisointi 

CONFAGRI PT kehitti AERES:n tuella priorisointijärjestelmän ja luokituksen kaikille T1.5:ssä suoritetun ennakointiharjoituksen eri skenaarioissa saaduille koulutustarpeille sekä T2.1:ssä määritellyille ammattiprofiileille ja osaamistarpeille.

Kansalliset ja EU:n sääntelykehykset 

Tämän tehtävän tarkoituksena on valmistella hankesuoritteiden käyttöönottoa kansallisella ja alueellisella tasolla asianomaisten valtion ja alakohtaisten viranomaisten kanssa. Kumppanit toimittivat tiedot kussakin maassa voimassa olevista sääntelypuitteista.

Trendi- ja skenaarioanalyysi

Tämä tulos esittelee skenaariot, niiden hypoteesit ja perustelut sekä niiden seuraukset. Se sisältää yhteenvedon, jossa esitellään tärkeimmät suuntaukset, niiden vaikutus ja osaamistarpeet kansallisella ja Euroopan tasolla.

Metodologian määritelmä 

Perimmäisenä tavoitteena on tukea innovointia ja kestävää kehitystä maa-, metsä- ja biotaloussektorilla, ja sisältöjen ja prosessien opettamiseen voidaan soveltaa erilaisia ​​menetelmiä, jotka edistävät viljelijöiden teknologisten ja pehmeiden taitojen oppimista.
Tässä raportissa määriteltiin pedagoginen lähestymistapa, jota käytetään koulutusohjelman kehittämisessä, jotta viljelijöillä edistetään teknologisten ja pehmeiden taitojen oppimista.

Rahoitusmahdollisuudet 

Tässä tehtävässä kumppanit tutkivat ja listasivat käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tukeakseen osaamisstrategioita ja FIELDSin tuotosten tulevaa käyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin kahta tasoa (alue/kansallinen ja EU-taso), joista kukin kumppani listaa alueelliset ja kansalliset rahoitusmahdollisuudet EU:n tarjousportaalin ja paikallisten viranomaisten materiaalien avulla.