Julkiset asiakirjat

FIELDS-hankkeen julkiset asiakirjat, tulokset ja tulokset

Sidosryhmien strateginen suunnitelma ja analyysiraportti

Alan kasvustrategia on tiivistetty kattavaan raporttiin saatavilla olevan materiaalin ja EU:n, tuottajajärjestöjen ja teollisuuden ohjeiden kautta.

Profiilien priorisointi 

CONFAGRI PT kehitti AERES:n tuella priorisointijärjestelmän ja luokituksen kaikille T1.5:ssä suoritetun ennakointiharjoituksen eri skenaarioissa saaduille koulutustarpeille sekä T2.1:ssä määritellyille ammattiprofiileille ja osaamistarpeille.

113px

Kansalliset ja EU:n sääntelykehykset 

Tämän tehtävän tarkoituksena on valmistella hankesuoritteiden käyttöönottoa kansallisella ja alueellisella tasolla asianomaisten valtion ja alakohtaisten viranomaisten kanssa. Kumppanit toimittivat tiedot kussakin maassa voimassa olevista sääntelypuitteista.

Opetussuunnitelmien suunnittelu  

Yhteistyökumppanit kehittivät 7/10 ammattiprofiilia (vähintään yksi kustakin koulutukseen osallistuvasta maasta) (EQF- ja ECVET-pohjaiset), jotka vastaavat aiemmin tunnistettuja työprofiileja, vähintään yhden per aihe (kestävä kehitys, digitalisaatio, biotalous) kahdelle tasolle : EQF taso 4 (viljelijät,
metsänhoitajat ja pk-yritykset) ja yksi EQF-tasolle 5 (opiskelijat) alan muuttuvien tarpeiden mukaisesti lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Jokainen ammattiprofiilin hahmotelma vastaa noin 680 tuntia, josta 120 verkossa, 180 luokassa ja 360 työssäoloaikana, ja 20 tuntia lisää arviointiin, mikä mahdollistaa EQAVET-sertifioinnin.

Trendi- ja skenaarioanalyysi

Tämä tulos esittelee skenaariot, niiden hypoteesit ja perustelut sekä niiden seuraukset. Se sisältää yhteenvedon, jossa esitellään tärkeimmät suuntaukset, niiden vaikutus ja osaamistarpeet kansallisella ja Euroopan tasolla.

Metodologian määritelmä 

Perimmäisenä tavoitteena on tukea innovointia ja kestävää kehitystä maa-, metsä- ja biotaloussektorilla, ja sisältöjen ja prosessien opettamiseen voidaan soveltaa erilaisia ​​menetelmiä, jotka edistävät viljelijöiden teknologisten ja pehmeiden taitojen oppimista.
Tässä raportissa määriteltiin pedagoginen lähestymistapa, jota käytetään koulutusohjelman kehittämisessä, jotta viljelijöillä edistetään teknologisten ja pehmeiden taitojen oppimista.

Rahoitusmahdollisuudet 

Tässä tehtävässä kumppanit tutkivat ja listasivat käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tukeakseen osaamisstrategioita ja FIELDSin tuotosten tulevaa käyttöä. Tutkimuksessa selvitettiin kahta tasoa (alue/kansallinen ja EU-taso), joista kukin kumppani listaa alueelliset ja kansalliset rahoitusmahdollisuudet EU:n tarjousportaalin ja paikallisten viranomaisten materiaalien avulla.

Siirrettävyyskehys  

Eurooppalaisessa ja kansallisessa strategiassa kuvattujen taitojen ja tietojen siirrettävyyden takaamiseksi on pakollista, että osaamisen suunnittelussa noudatetaan ESCO-tietokantaa ammatillisen koulutuksen osalta.

Ne taidot, joita ei vielä ESCOssa, pyydettiin sisällyttämään välttämättömiksi taidoksi (ovatko ne tiedot,
taidot ja pätevyydet, jotka ovat tavallisesti olennaisia ​​ammatissa, riippumatta työympäristöstä, työnantajasta tai maasta) tai valinnaisia ​​(tiedot, taidot ja pätevyydet, jotka voivat olla merkityksellisiä tai esiintyä työskennellessä ammatissa riippuen työnantajasta, työympäristöstä tai maasta) . Vapaaehtoinen tieto,
taidot ja pätevyydet ovat erittäin tärkeitä työn yhteensovittamisessa, koska ne heijastavat saman ammatin töiden monimuotoisuutta.