Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα, αποτελέσματα και αποτελέσματα του έργου FIELDS

Στρατηγικό σχέδιο και έκθεση ανάλυσης ενδιαφερομένων

Η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου συνοψίζεται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση, μέσα από το διαθέσιμο υλικό και τις οδηγίες από την ΕΕ, τις ενώσεις παραγωγών και τις βιομηχανίες.

Προτεραιοποίηση προφίλ

Το CONFAGRI PT ανέπτυξε με την υποστήριξη της AERES ένα σύστημα ιεράρχησης και ταξινόμησης όλων των εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν στα διάφορα σενάρια της άσκησης προοπτικής που ολοκληρώθηκε στο T1.5 και των επαγγελματικών προφίλ και αναγκών δεξιοτήτων που ορίζονται στο T2.1

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Σε αυτήν την εργασία, οι εταίροι μελέτησαν και κατέγραψαν τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των στρατηγικών δεξιοτήτων και της μελλοντικής χρήσης των αποτελεσμάτων του FIELDS. Μελετήθηκαν δύο επίπεδα (περιφερειακό/εθνικό και επίπεδο ΕΕ), κάθε εταίρος θα απαριθμήσει τις περιφερειακές και εθνικές ευκαιρίες χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας την πύλη προσφορών της ΕΕ και το υλικό των τοπικών αρχών

Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών  

Οι εταίροι ανέπτυξαν το περίγραμμα 7/10 επαγγελματικών προφίλ (τουλάχιστον ένα ανά χώρα που συμμετέχει στην εκπαίδευση) (με βάση το EQF και το ECVET) που αντιστοιχούν σε προφίλ εργασίας που είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί, τουλάχιστον ένα ανά θέμα (αειφορία, ψηφιοποίηση, βιοοικονομία), για δύο επίπεδα : EQF επίπεδο 4 (αγρότες,
δασολόγοι και ΜΜΕ) και ένα για το ΕΠΕΠ επιπέδου 5 (φοιτητές) σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Κάθε περίγραμμα επαγγελματικού προφίλ θα αντιστοιχεί περίπου σε 680 ώρες, εκ των οποίων 120 online, 180 στην τάξη και 360 ως περίοδος εργασίας, με 20 επιπλέον ώρες για την αξιολόγηση, που θα επιτρέψουν την πιστοποίηση EQAVET.

Ανάλυση τάσεων και σεναρίων

Αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει τα σενάρια, την υπόθεση και την αιτιολόγησή τους και τις συνέπειές τους. Θα περιέχει μια σύνοψη που θα παρουσιάζει τις κύριες τάσεις, τον αντίκτυπό τους και τις ανάγκες σε δεξιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ορισμός μεθοδολογίας

Με απώτερο στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοοικονομίας, μπορεί να εφαρμοστεί μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας περιεχομένου και διαδικασιών που ενισχύουν την εκμάθηση τεχνολογικών και ήπιων δεξιοτήτων από τον αγρότη.
Αυτή η έκθεση καθόρισε την παιδαγωγική προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η εκμάθηση τεχνολογικών και ήπιων δεξιοτήτων από τους αγρότες.

Εθνικό και κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο

Αυτό το καθήκον στοχεύει στην προετοιμασία της ανάπτυξης των παραδοτέων έργων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τις αρμόδιες κυβερνητικές και τομεακές αρχές. Οι εταίροι παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια σε κάθε χώρα.

Πλαίσιο μεταβίβασης  

Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απεικονίζονται στην ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική, είναι υποχρεωτικό ο σχεδιασμός δεξιοτήτων να ακολουθεί τη βάση δεδομένων ESCO, για την εκπαίδευση ΕΕΚ.

Οι δεξιότητες που δεν έχουν ακόμη στο ESCO ζητήθηκε να ενσωματωθούν ως βασικές δεξιότητες (είναι αυτές οι γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες που είναι συνήθως σχετικές με ένα επάγγελμα, ανεξάρτητα από το εργασιακό πλαίσιο, τον εργοδότη ή τη χώρα) ή προαιρετικές (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που μπορεί να είναι σχετικές ή να προκύψουν κατά την εργασία σε ένα επάγγελμα, ανάλογα με τον εργοδότη, το εργασιακό πλαίσιο ή τη χώρα) . Προαιρετική γνώση,
Οι δεξιότητες και οι ικανότητες είναι πολύ σημαντικές για την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, επειδή αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των θέσεων εργασίας στο ίδιο επάγγελμα.