Βάση δεδομένων

Πρόγραμμα σπουδών

Έργα

Βέλτιστες πρακτικές

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ενημερωτικά δελτία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η βάση δεδομένων των προγραμμάτων σπουδών / μαθημάτων περιέχει πληροφορίες σχετικά με σχολεία και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς εκπαίδευσης γενικότερα.

Για κάθε πρόγραμμα σπουδών (ή μάθημα), παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του προγράμματος
 • Ο φορέας που διαχειρίζεται, καθοδηγεί, οργανώνει ή προετοιμάζει το πρόγραμμα
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Τη χώρα του φορέα που παρέχει το πρόγραμμα
 • Τη γλώσσα στην οποία παραδίδεται το πρόγραμμα
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά για τον προσδιορισμό του προγράμματος (Βιο-οικονομία, Συμβατική μέθοδος, Ψηφιοποίηση, Επιχειρηματικότητα, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα)
 • Το είδος του προγράμματος (πρόγραμμα δευτεροβάθμιας -γυμνασιακής ή λυκειακής- εκπαίδευσης, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα, εργαστήριο, σεμινάριο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θερινό σχολείο)
 • Το επαγγελματικό προφίλ και οι σχετικές δεξιότητες που αποκτώνται μετά το πέρας της εκπαίδευσης
 • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
 • Το είδος της εκπαίδευσης «αρχική ή συνεχιζόμενη» (η αρχική εκπαίδευση είναι αυτή που απαιτείται πριν το ξεκίνημα μιας συγκεκριμένης εργασίας ώστε να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη καριέρα, ενώ η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία ανάπτυξης, διατήρησης και τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από μαθήματα και προγράμματα)
 • Η διάρκειας του προγράμματος (σε ώρες, μέρες, εβδομάδες ή έτη)
 • Το επίπεδο του Ευρωπαϊκό Πλαισίου Προσόντων (EQF)
 • Οι μονάδες (credits) που λαμβάνονται μετά το πέρας του προγράμματος
 • Η πιστοποίηση (το είδος της πιστοποίησης που δίνεται στους εκπαιδευόμενους, εφόσον υφίσταται)
 • Οι εφαρμοζόμενοι μηχανισμοί αξιολόγησης ποιότητας Quality mechanisms σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του προγράμματος (URL)
 • Η σχετικότητα του προγράμματος (A για υψηλή, B για μέτρια, C για χαμηλή)
 • Η ημερομηνία που εισήχθη η πληροφορία του προγράμματος στη βάση δεδομένων.

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

l

ΈΡΓΑ

Η βάση δεδομένων των έργων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τη γεωργία, τη δασοκομία και του σχετιζόμενους τομείς (ΒΙο-οικονομία, Ψηφιοποίηση, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα).

Για κάθε έργο, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του έργου
 • Ο φορέας / εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Η χώρα υλοποίησης του προγράμματος
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του έργου (URL)
 • Η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στην ιστοσελίδα του έργου
 • Το είδος του προγράμματος στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το έργο (π.χ. εθνικό, ευρωπαϊκό, Ορίζοντας 2020, Erasmus+, κλπ.)

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

f

ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

Η βάση δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχίες στις ακόλουθες περιοχές των έργων: βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, βιο-οικονομία, ήπιες δεξιότητες, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στη γεωργία, τη δασοκομία και τους σχετικούς τομείς (αγροδιατροφική και σχετική με τη δασοκομία βιομηχανία).

Καθώς και επιτυχημένες εμπειρίες διάχυσης αποτελεσμάτων. Ρεαλιστικές και εφικτές περιπτώσεις αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή τεχνολογιών: γεωργία ακριβείας, παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε φάρμες, αξιοποίηση παραπροϊόντων, κλπ.
 • Εκπαίδευση: επιτυχημένες εμπειρίες σχετικά με το πώς μπορούν να προσεγγιστούν οι αγρότες ώστε να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, επιτυχημένες εμπειρίες σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία εκπαίδευσης, επιτυχημένες μικτές εμπειρίες εκπαίδευσης (μέθοδοι και περιεχόμενο), κλπ.
 • Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα: επιτυχημένα παραδείγματα νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Για κάθε έργο, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του έργου
 • Ο φορέας / εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Η χώρα υλοποίησης του προγράμματος
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του έργου (URL)
 • Η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στην ιστοσελίδα του έργου
 • Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, όπως ενημερωτικό φυλλάδιο, παρουσίαση, κλπ.

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Το ρυθμιστικό πλαίσιο μελετάται για να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά την ολοκλήρωσή του, θα επιδιωχθεί η βιωσιμότητά του μέσω:

 • υλοποίηση σχεδίου εκμετάλλευσης·
 • δημιουργία μιας διακυβέρνησης έργου·
 • έρευνα εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Αυτή η βάση δεδομένων στοχεύει στην προετοιμασία της ανάπτυξης των παραδοτέων έργων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τις αρμόδιες κυβερνητικές και τομεακές αρχές.
Το παραδοτέο του Ρυθμιστικού Πλαισίου σκοπεύει να συλλέξει υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία για την κατάρτιση, καθώς και άλλη νομοθεσία που θα θεωρηθεί σχετική με τους κύριους τομείς επιπτώσεων του έργου (αειφορία, ψηφιοποίηση και βιοοικονομία στη γεωργία),
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψιμες μελλοντικές ανάγκες για δεξιότητες σε αυτούς τους τομείς.

Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για τα Ρυθμιστικά Πλαίσια στην πλατφόρμα FIELDS

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων > 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σε αυτήν την εργασία, οι εταίροι μελέτησαν και κατέγραψαν τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των στρατηγικών δεξιοτήτων και της μελλοντικής χρήσης των αποτελεσμάτων του FIELDS.

Μελετήθηκαν δύο επίπεδα (περιφερειακό/εθνικό και επίπεδο ΕΕ),
κάθε εταίρος θα απαριθμήσει τις περιφερειακές και εθνικές ευκαιρίες χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας την πύλη προσφορών της ΕΕ και το υλικό των τοπικών αρχών.
Οι ακόλουθοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για κάθε χώρα:

 • Αυστρία: LVA και AP
 • Γαλλία: ACTIA, AC3A
 • Γερμανία: UHOH
 • Ελλάδα: ΓΑΙΑ, ΣΕΒΤ και ΕΚΕΤΑ
 • Ιρλανδία: ICOS
 • Ιταλία: CONFAGRI και INFOR
 • Ολλανδία: WUR και AERES
 • Πορτογαλία: Confagri PT
 • Ισπανία: FIAB, SCOOP
 • Σλοβενία: GZS-ZKZP

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων > 

 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η διάδοση στοχεύει να εξασφαλίσει την προσέγγιση του μεγαλύτερου δυνατού κοινού-στόχου ενώ διαφημίζονται τα αποτελέσματα του έργου

Θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν εκστρατείες επικοινωνίας και διάδοσης για να διασφαλιστεί η ευρεία ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στις ομάδες-στόχους, μερικές από τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν περιγράφονται εδώ:

Πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου FIELDS που συνοψίζει το έργο και επισημαίνει τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης – Σεπτέμβριος 2020. (Αγγλική έκδοση)

Το 2ο τεύχος επικεντρώνεται στη συμμετοχή FIELDS σε φόρουμ και συναντήσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση στο Σύμφωνο Δεξιοτήτων. (Αγγλική έκδοση)