Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα, αποτελέσματα και αποτελέσματα του έργου FIELDS

Στρατηγικό σχέδιο και έκθεση ανάλυσης ενδιαφερομένων

Η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου συνοψίζεται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση, μέσα από το διαθέσιμο υλικό και τις οδηγίες από την ΕΕ, τις ενώσεις παραγωγών και τις βιομηχανίες.

Προτεραιοποίηση προφίλ

Το CONFAGRI PT ανέπτυξε με την υποστήριξη της AERES ένα σύστημα ιεράρχησης και ταξινόμησης όλων των εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν στα διάφορα σενάρια της άσκησης προοπτικής που ολοκληρώθηκε στο T1.5 και των επαγγελματικών προφίλ και αναγκών δεξιοτήτων που ορίζονται στο T2.1

Εθνικό και κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο

Αυτό το καθήκον στοχεύει στην προετοιμασία της ανάπτυξης των παραδοτέων έργων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τις αρμόδιες κυβερνητικές και τομεακές αρχές. Οι εταίροι παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια σε κάθε χώρα.

Ανάλυση τάσεων και σεναρίων

Αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει τα σενάρια, την υπόθεση και την αιτιολόγησή τους και τις συνέπειές τους. Θα περιέχει μια σύνοψη που θα παρουσιάζει τις κύριες τάσεις, τον αντίκτυπό τους και τις ανάγκες σε δεξιότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ορισμός μεθοδολογίας

Με απώτερο στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της βιοοικονομίας, μπορεί να εφαρμοστεί μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας περιεχομένου και διαδικασιών που ενισχύουν την εκμάθηση τεχνολογικών και ήπιων δεξιοτήτων από τον αγρότη.
Αυτή η έκθεση καθόρισε την παιδαγωγική προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης προκειμένου να ενισχυθεί η εκμάθηση τεχνολογικών και ήπιων δεξιοτήτων από τους αγρότες.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Σε αυτήν την εργασία, οι εταίροι μελέτησαν και κατέγραψαν τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των στρατηγικών δεξιοτήτων και της μελλοντικής χρήσης των αποτελεσμάτων του FIELDS. Μελετήθηκαν δύο επίπεδα (περιφερειακό/εθνικό και επίπεδο ΕΕ), κάθε εταίρος θα απαριθμήσει τις περιφερειακές και εθνικές ευκαιρίες χρηματοδότησης χρησιμοποιώντας την πύλη προσφορών της ΕΕ και το υλικό των τοπικών αρχών

Πρόσφατα σχόλια