Πακετα Εργασιας Εργου

Αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων για τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων και στρατηγική

ΠΕ1 – Αναγνώριση αναγκών δεξιοτήτων

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής το ISEKI, στοχεύει στην καθιέρωση μιας γενικής επισκόπησης της αγοράς εργασίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τους σχετικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας) προκειμένου να καθοριστούν οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες.
Αυτό θα επιτευχθεί με:
• Ανάλυση των τελευταίων τεχνολογιών, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε οργάνων της ΕΕ για δυνατότητα μεταφοράς δεξιοτήτων (ESCO, ECVET, ECTS), μέσω μιας βάσης δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα του έργου.
• Ανάλυση των τελευταίων τεχνολογιών όσον αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που σχετίζεται με τη γεωργία και τη δασοκομία.
• Κινητοποίηση όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων ακολουθώντας μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων.
• Συμμετοχή ενδιαφερομένων σε ομάδες εστίασης για να καθοριστούν οι μελλοντικές τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων.
• Πολλαπλασιασμός των αποτελεσμάτων των ομάδων εστίασης μέσω ερευνών “από κάτω προς τα πάνω”.
• Ανάλυση των μελλοντικών τάσεων στα θέματα της πρόσκλησης: Αειφορία, Ψηφιοποίηση και Βιοοικονομία μέσω σεναρίων και ανάλυσης προβλέψεων.

ΠΕ2 – Προτεραιότητες και σχεδιασμός στρατηγικής

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, που ηγείται από τον CONFAGRI, στοχεύει να πραγματοποιήσει μια ανάλυση των κενών δεξιοτήτων στην καινοτομία, στη γεωργία και τη δασοκομία, που σχετίζονται με τρεις τομείς:

Βιωσιμότητα, Βιοοικονομία και Ψηφιοποίηση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ήπιες δεξιότητες.

Αυτό θα επιτευχθεί με:
• Σύγκριση και προτεραιοποίηση των δεξιοτήτων σε αυτούς τους τομείς.
• Ανάπτυξη μιας γενικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη μεταφορά αυτών των δεξιοτήτων στη γεωργία και σε συναφείς τομείς.
• Ανάπτυξη 7 συγκεκριμένων εθνικών οδικών χαρτων.
• Κινητοποίηση της γνώσης σε ολόκληρη την ΕΕ με ένα πλαίσιο μεταβιβασιμότητας, συνδυάζοντας τους εθνικούς οδικούς χάρτες με τα εργαλεία της ΕΕ (CEDEFOP, ESCO, ECVET, ECTS).

ΠΕ3 - Νέα εργαλεία και εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής το UNITO, στοχεύει στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και προγραμμάτων σπουδών για να καλύψει το κενό δεξιοτήτων που προσδιορίζεται στα ΠΕ1 και ΠΕ2.
Αυτό θα επιτευχθεί με:
• Εκτέλεση μιας ανάλυσης των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
• Παροχή του περιγράμματος των προγραμμάτων σπουδών που θα εφαρμοστούν αργότερα σε επίπεδο χώρας.
• Ανάπτυξη του προγράμματος μαθητείας, για την περίοδο εργασίας που περιλαμβάνει τη γεωργία, τα γεωργικά τρόφιμα και τη δασοκομία.
• Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη διαδικτυακή συνεδρία.
• Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευτές και δραστηριότητες στην τάξη.
Το υλικό θα σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει κατάρτιση επιπέδου 4 του EQF στους τομείς της αειφορίας, της βιο-οικονομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, για την ενίσχυση της αφομοίωσης της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιο-οικονομία.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει ένα κοινό μέρος όσον αφορά στις ήπιες δεξιότητες και ένα περιφερειακό μέρος για να ταιριάζει με τις δεξιότητες που απαιτούνται από διαφορετικές χώρες που θα διεξάγουν την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

ΠΕ4 –Υλοποίηση

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής το AERES, στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου που δημιουργήθηκε στο ΠΕ3, μέσω πιλότων όπως εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, και την εφαρμογή της πλατφόρμας που κατασκευάστηκε στο T1.1, που μπορεί να εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα των έργων με φιλικό προς το χρήστη τρόπο για μελλοντική χρήση και απορρόφηση σε επίπεδο ΕΕ.
Αυτό το ΠΕ περιέχει επίσης τη μετάφραση όλων των σχετικών υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με μια δίκαιη διαδικασία που θα καθοριστεί από τους εταίρους στο ΠΕ3.
Οι αγρότες, οι δασολόγοι, οι επαγγελματίες θα μπορούν να παρακολουθούν μόνο τις ενότητες που τους ενδιαφέρουν. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις ενότητες που ορίζονται στα προγράμματα σπουδών που ακολουθούν για να λάβουν πιστοποίηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι πάροχοι περιεχομένου (GAIA, FENACORE, ACTIA, AERES, UNITO, INFOR, EFB, UCLM, CEPI, UHOH, CERTH, PA, ICOS, AP, LVA, CONFAGRI) θα παρέχουν υποστήριξη σε τεχνικά θέματα σχετικά με το περιεχόμενο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του ΠΕ4.
12 εκπαιδευτικοί θα ακολουθήσουν την εργαλειοθήκη του εκπαιδευτή, ενώ 70 εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρωτίστως εκπαιδεύονται και μετά διδάσκουν τις ενότητες στους εκπαιδευόμενους.

ΠΕ5 – Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής το ICOS, στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της στρατηγικής και του εκπαιδευτικού υλικού, της μελλοντικής χρήσης του και της εφαρμογής των εθνικών οδικών χαρτών, καθώς και της υιοθέτησης των προγραμμάτων σπουδών από εξωτερικούς ΕΕΚ παρόχους.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με:
• Παροχή εθνικών και κοινοτικών ρυθμιστικών πλαισίων για ευκαιρίες κατάρτισης και καινοτομίας.
• Παροχή εθνικών και κοινοτικών ευκαιριών χρηματοδότησης σχεδιασμού του σχεδίου βιωσιμότητας και μελλοντικής χρήσης της πλατφόρμας, με εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.
• Σχέδιο για μελλοντική συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

ΠΕ6 - Διασφάλιση ποιότητας

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής το CERTH, στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου, που σχετίζονται με τα προφίλ δεξιοτήτων, τα σενάρια τάσεων, την περιγραφή της εργασίας, τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό, τους πιλότους εκπαίδευσης μέσα στην τάξη, τη στρατηγική ή τους οδικούς χάρτες. Εντός του σχεδίου ποιότητας, θα γίνει μια εκτίμηση κινδύνου και ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.
Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα ενεργήσει επίσης ως Επιτροπή Ποιότητας.
Η εξωτερική επικύρωση του δημιουργημένου περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες στιγμές κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου. Επιπλέον, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες υψηλού προφίλ, που ενώνονται σε ένα Συμβουλευτικό Συμβούλιο, θα παρέχουν στους εταίρους τα σχόλιά τους σε ετήσια βάση σχετικά με τις στρατηγικές του προγράμματος, το πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες κατάρτισης.
Ως μέρος της αξιολόγησης ποιότητας, το Έργο 6.4 του ΠΕ6 είναι αφιερωμένο στη λήψη της διαπίστευσης ECVET από την αρχική εκπαίδευση του FIELDS.

ΠΕ7 - Διάχυση κι επικοινωνία

Αυτό το Πακέτο Εργασίας, με επικεφαλής την ACTIA, στοχεύει να διασφαλίσει την προσέγγιση του μεγαλύτερου δυνατού κοινού-στόχου, ενώ διαφημίζει τα αποτελέσματα του έργου. Η ACTIA, με την εκτεταμένη εμπειρία της στη διάδοση έργων, θα συντονίσει αυτό το ΠΕ. Σε αυτό το ΠΕ, το δίκτυο των συνδεδεμένων εταίρων και της οντότητας που υποστηρίζει το έργο (COPA-COGECA, βλ. Επιστολή υποστήριξης στο παράρτημα) θα χρησιμοποιηθεί επίσης για ευρύτερη προσέγγιση αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών.
Πρώτον, θα αναπτυχθεί ένας ιστότοπος για την παρουσίαση του έργου και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Το σχέδιο διάδοσης θα αναπτυχθεί από την ACTIA με τη βοήθεια των εταίρων για τη στήριξη της προσέγγισης του έργου στο κοινό-στόχο στις συμμετέχουσες χώρες και μετά την επιτυχή επικύρωση σε άλλες χώρες. Θα συμπεριληφθούν επίσης εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς.
Το σχέδιο εμπλοκής και διάδοσης των ενδιαφερόμενων μερών θα διεξαχθεί με διαφορετικά μέσα και κανάλι προώθησης, με την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων στην εκστρατεία διάδοσης που θα έχει μέσω: Facebook, Twitter, ενημερωτικών δελτίων, συμμετοχής σε εκδηλώσεις διάδοσης, δελτίων τύπου, διανομής φυλλαδίων, βίντεο YouTube και καμπάνιας AdWords.

ΠΕ8 – Διαχείριση Έργου

 

Με μια μεγάλη κοινοπραξία 30 εταίρων, το ΠΕ διαχείρισης του FIELDS θα είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής, ομαλής και τακτικής διαχείρισης του έργου.

Στοχεύει στη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης όλων των εργασιών, παρακολουθώντας και μετριάζοντας τους κινδύνους.

Θα διασφαλίσει επίσης ότι όλες οι χρηματοοικονομικές πτυχές διαχειρίζονται σωστά σύμφωνα με τους κανόνες του Erasmus και με την καλύτερη σχέση ποιότητας / τιμής.

Αυτό το ΠΕ θα εφαρμόσει τα εργαλεία και τις δομές για την επίτευξη αυτών των στόχων και θα ηγείται από το UNITO.