Projectwerkpakketten

Aanpak van de huidige en toekomstige vaardigheid behoeften mbt duurzaamheid, digitalisering en bio-economie in de landbouw: Europese vaardigheidsagenda en strategie

WP1 – Identificatie van vaardigheden

Dit werkpakket, geleid door ISEKI, heeft tot doel een algemeen overzicht van de arbeidsmarkt in de landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (inclusief de bio-economie) op te stellen om de huidige en toekomstige vaardigheidsbehoeften te definiëren.
Dit zal worden bereikt door:
Analyse van de state-of-the-art, zowel op inhoud als op EU-instrumenten voor de overdraagbaarheid van vaardigheden (ESCO, ECVET, ECTS), met een database die is opgenomen in de website van het project.
Analyse van de stand van zaken op het gebied van opleidingsinhoud, gerelateerd aan land- en bosbouw
Mobilisatie van alle relevante belanghebbenden volgens een multi-actor benadering
Deelname van belanghebbenden aan focusgroepen om toekomstige trends en vaardigheidsbehoeften te definiëren
Opschaling van de output van de focusgroepen door middel van bottom-up-enquêtes
Analyse van de toekomstige trends in de onderwerpen van het project: duurzaamheid, digitalisering en bio-economie door middel van scenario’s en prognoseanalyse.

WP2 – Prioriteiten en strategie ontwerp

 

Dit werkpakket, geleid door CONFAGRI, heeft tot doel een analyse uit te voeren van de vaardigheidshiaten in innovatie in land- en bosbouw, gerelateerd aan drie gebieden:

Duurzaamheid, bio-economie en digitalisering, daarbij ook rekening houdend met sociale vaardigheden.

Vergelijk en prioriteer de vaardigheden in deze domeinen
Een algemene EU-strategie ontwikkelen om deze vaardigheden over te dragen aan de landbouw en aanverwante sectoren.

7 specifieke nationale routekaarten ontwikkelen

Mobiliseer kennis in de EU door middel van een overdraagbaarheidskader, door de nationale routekaarten te matchen met EU-instrumenten (CEDEFOP, ESCO, ECVET, ECTS)

WP3 – Nieuwe instrumenten en training ontwerp

Dit werkpakket, geleid door UNITO, is gericht op het ontwikkelen van relevante educatieve inhoud en curricula om de hiaten in vaardigheden die zijn vastgesteld in WP1 en WP2 te dichten.
Voer een analyse uit van de methodieken die tijdens de training worden gebruikt.

Geef een overzicht van de curricula die later op landniveau zullen worden geïmplementeerd
Ontwikkel stage schema’s voor landbouw, agrofood en bosbouw
Ontwikkel de trainingsinhoud voor online sessie
Ontwikkel de trainingsinhoud voor trainers en activiteiten in de klas

Het materiaal zal zorgvuldig worden ontworpen om EQF-niveau 4-training aan te bieden op het gebied van duurzaamheid, bio-economie en digitale vaardigheden, teneinde de acceptatie van innovatie in de landbouw, bosbouw en bio-economie te versterken.

Het trainingsmateriaal zal een gemeenschappelijk deel hebben met betrekking tot sociale vaardigheden, en een regionaal deel voor de vaardigheden die nodig zijn voor de verschillende landen die de training in Europa zullen geven.

WP4 - Implementatie

Dit werkpakket, geleid door AERES, heeft tot doel de trainingsinhoud die in WP3 is ontwikkeld in de praktijk te brengen, door middel van train-de-trainer en trainees-pilots, en het implementeren van het platform gemaakt in T1.1, waarmee alle projectresultaten op een gebruikersvriendelijke manier worden weergegeven voor toekomstig gebruik en verspreiding op EU-niveau.
Deze WP bevat ook de vertaling van alle relevante materialen die nationaal gebruikt gaan worden. Zowel trainers als stagiaires zullen worden geselecteerd met een eerlijke procedure die zal worden vastgesteld door de partners in WP3.
Boeren, bosbouwers en professionals kunnen alleen de modules volgen waarin ze geïnteresseerd zijn. De mensen die geïnteresseerd zijn in de initiële beroepsopleiding moeten alle modules volgen die zijn gedefinieerd in de leerplannen die ze volgen om accreditatie op nationaal en EU-niveau te krijgen.
De content providers (GAIA, FENACORE, ACTIA, AERES, UNITO, INFOR, EFB, UCLM, CEPI, UHOH, CERTH, PA, ICOS, AP, LVA, CONFAGRI) zullen ondersteuning bieden bij technische kwesties met betrekking tot de inhoud tijdens de activiteiten van WP4.
12 docenten zullen de opleiding/toolkit van trainer doen, terwijl 70 cursisten de training zullen volgen. De trainers worden eerst opgeleid en geven vervolgens de modules aan de cursisten.

WP5 – Lange termijn actieplan

Dit werkpakket, geleid door ICOS, is gericht op het waarborgen van de duurzaamheid op lange termijn van de strategie en het trainingsmateriaal, het toekomstige gebruik en de implementatie van de nationale routekaarten, evenals de opname van curricula door externe aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding.

Deze doelen worden bereikt met:
Het bieden van nationale en EU-regelgevingskaders voor opleidings- en innovatiemogelijkheden,
Het verstrekken van nationale en EU-financieringsmogelijkheden,
Ontwerp van het plan voor duurzaamheid op[ lange termijn,
Toekomstig gebruik van het platform, met de exploitatie van projectresultaten,
Plan voor toekomstige betrokkenheid van de belanghebbenden

WP6 - Kwaliteitsborging

Dit werkpakket, geleid door CERTH, heeft tot doel de kwaliteit van de resultaten van het project te waarborgen, of het nu gaat om de vaardigheidsprofielen, trendscenario’s, functiebeschrijvingen, curricula, trainingsmateriaal, de pilots in de klas, de strategie of de routekaarten. Binnen het kwaliteitsplan wordt een risicobeoordeling en een risicobeheersingsplan gemaakt en gedurende het project gevolgd.
De Stuurgroep zal tevens optreden als Kwaliteitscommissie.
De externe validatie van de ontwikkelde inhoud zal plaatsvinden op specifieke momenten tijdens de voortgang van het project. Daarnaast zullen high-profile externe deskundigen, verenigd in een adviesraad, de partners jaarlijks hun feedback geven over de projectstrategieën, leerplannen en trainingsinhoud en -activiteiten.
Als onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling is taak 6.4 gewijd aan het verkrijgen van de ECVET-accreditatie van een deel van de initiële training van FIELDS.

WP7 – Verspreiding en communicatie

Dit werkpakket, geleid door ACTIA, heeft als doel ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk doelpubliek wordt bereikt terwijl de projectresultaten naar buiten worden gebracht. ACTIA, met zijn uitgebreide ervaring in verspreiding van projectresultaten, zal dit WP coördineren. In dit WP zal ook het netwerk van de geassocieerde partners en van de organisatie die het project ondersteunt (COPA-COGECA, zie de steunbrief in de bijlage) worden gebruikt voor een groter bereik naar boerenverenigingen en coöperaties.
Eerst zal een website worden ontwikkeld om het project te presenteren en de projectresultaten te promoten.
Het verspreidingsplan zal worden ontwikkeld door ACTIA, met de hulp van de partners, om de reikwijdte van het project naar de doelgroepen in de deelnemende landen te ondersteunen en na succesvolle validatie ook naar andere landen. Ook nationale en EU-belanghebbenden zullen worden betrokken.
Het plan voor de betrokkenheid van en verspreiding naar belanghebbenden zal worden uitgevoerd via verschillende middelen en promotiekanalen, met de inzet van vele activiteiten in de verspreidingscampagne, zoals met: Facebook, Twitter, nieuwsbrieven, deelname aan verspreidingsevenementen, persberichten, verspreiding van folders, YouTube-video’s en AdWords-campagne

WP8 - Project Management

 

Met een groot consortium van 30 partners zal de FIELDS management WP erg belangrijk zijn om een efficiënt, soepel en overall management van het project te garanderen.

Het werkpakket is gericht op het verzekeren van een goede uitvoering van alle taken alsmede het bewaken en beperken van risico’s.

Het zal er ook voor zorgen dat alle financiële aspecten goed worden beheerd volgens de Erasmus-regels en met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Deze WP zal de tools en structuren implementeren om de doelen te bereiken en zal worden geleid door UNITO