Projektityöpaketit

Nykyisten ja tulevaisuuden skIll-tarpeiden huomioon ottaminen kestävyyden, digitalisaation,
ja biotalous AgricuLturessa: Eurooppalainen osaamisagena ja strategia

WP1 - Osaaminen vaatii tunnistamista

ISEKI:n johtamaan työryhmän tavoitteena on luoda yleiskuva maa-, metsä- ja niihin liittyvien toimialojen (biotalous mukaan luettuna) työmarkkinoista, jotta voidaan määritellä nykyiset ja tulevaisuudessa tarvittavat osaamistarpeet.
Tämä toteutetaan seuraavasti:
Analyysissä hyödynnetään uusinta teknologiaa, joka perustuu sekä sisältöön että EU:n taitojen siirrettävyysvälineisiin (ESCO, ECVET, ECTS), ja hankkeen verkkosivuilla olevaan tietokantaan. Koulutussisällön kannalta tämä on paras tekniikan analyysi, joka liittyy maa- ja metsätalouteen. Kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät toimivat yhteisymmärryksessä. Lisäksi sidosryhmät osallistuvat pienryhmiin tulevien suuntausten ja osaamistarpeiden määrittelemiseksi. Kohderyhmien tuotokset muunnetaan käänteisellä kyselymenetelmällä. Analyysi tulevaisuuden trendeistä ehdotettujen aiheiden pohjalta: kestävyys, digitalisaatio ja biotalous skenaarioiden ja ennusteanalyysin avulla.

WP2 - Painopisteet ja strateginen suunnittelu

CONFAGRI:n johtaman työryhmän tarkoitus on pyrkiä analysoimaan maa- ja metsätalouden innovaatioiden osaamisvajeita, jotka liittyvät kolmeen alaan: kestävyys, biotalous ja digitalisaatio, pohtimalla myös perustaitoja.

Vertaamalla ja priorisoimalla näiden alojen taitoja:
Kehittää EU:n yleinen strategia näiden taitojen siirtämiseksi maatalouteen ja siihen liittyville aloille.
Kehittää 7 erilaista kansallista etenemissuunnitelmaa.
Kertoa tietoa laajasti EU:hun siirtokelpoisuuden puitteilla sovittamalla kansalliset tiekartastot EU:n työkalujen. (CEDEFOP, ESCO, ECVET, ECTS).

WP3 - Uudet työkalut ja koulutussuunnittelu

UNITO:n johdolla tämän työryhmän tavoitteena on luoda toimivia koulutuskokonaisuuksia ja opetussuunnitelmia, joiden avulla voidaan vastata työryhmien WP1 ja WP2 havaittuihin osaamisvajeisiin.

Analyysin suorittaminen koulutuksen aikana käytetyistä menetelmistä.
Antaa pääpiirteet opetussuunnitelmista, jotka myöhemmin toteutetaan maakohtaisesti.

Kehittää oppisopimuskoulutus työperusteiselle oppimiselle maa- ja metsätalouteen.

Kehittää kouluttajien ja opettajien koulutusmateriaaleja.

Koulutusmateriaalit suunnitellaan huolella ja tarjotaan EQF:n neljännen tason koulutus kestävän kehityksen, biotalouden ja digitaalisten taitojen tehostamiseksi innovaatioihin maa-, metsä-, ja biotaloudessa.
Koulutusmateriaaleilla on yhteinen osa, joka liittyy perustaitoihin, ja maakohtainen osa, joka vastaa eri maiden tarvitsemiin taitoihin.

WP4 - Toteutus

AERES:n johtamassa työryhmässä pyritään toteuttamaan WP3:ssa luotu koulutussisältö kouluttaja- ja harjoittelijapilottien avulla sekä toteuttamaan WP1:ssä tehty foorumi, jolla voidaan näyttää kaikki projektituotokset helposti tulevaa käyttöä varten EU:n tasolla.
Tämä työryhmä toteuttaa myös käännöksen kaikista asiaankuuluvista materiaaleista, joita on käytettävä kansallisesti. Sekä kouluttajat että harjoittelijat valitaan oikeudenmukaisella menettelyllä, jonka kumppanit perustavat WP3:een.
Viljelijät, metsänomistajat, ammattilaiset voivat seurata vain niitä moduuleja, joista he ovat kiinnostuneita. Ammatillisesta peruskoulutuskoulutuksesta kiinnostuneiden on noudatettava kaikkia opetussuunnitelmassa määrättyjä moduuleja, jotta on pätevä saamaan akkreditoinnin kansallisella ja EU:n tasolla.
Sisällöntuottajat (GAIA, FENACORE, ACTIA, AERES, UNITO, INFOR, EFB, UCLM, CEPI, UHOH, CERTH, PA, ICOS, AP, LVA, CONFAGRI) tukevat sisältöön liittyviä teknisiä kysymyksiä WP4:n toiminnan aikana.
12 opettajaa seuraa kouluttajan työkalupakkia ja 70 harjoittelijaa osallistuu koulutukseen. Kouluttajat koulutetaan ensin ja he opettavat sen jälkeen moduuleja harjoittelijoille.

WP5 – Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma

ICOS:n johdolla tehtävässä työryhmässä pyritään varmistamaan strategian ja koulutusmateriaalien pitkän aikavälin kestävyys. Siihen kuuluu kansallisten etenemissuunnitelmien ja opetussuunnitelmien käyttöönotto.

Näihin tavoitteisiin pyritään:
Kansallisten ja EU:n raamien tarjoaminen koulutus- ja innovaatio mahdollisuuksille.
Kansallisten ja EU:n rahoitusmahdollisuuksien tarjoaminen kestävän kehityksen suunnitelmien suunnitteluun, alustan käyttöön ja projektin tulosten hyödyntämiseen tulevaisuudessa.
Suunnitelma sidosryhmien sitouttamista varten.

WP6 - Laadunvarmistus

CERTHin johdolla tehtävässä työryhmässä tarkoituksena on varmistaa projektin tuotosten laatu; koskipa se sitten strategiaa, etenemissuunnitelmia ym. Laatusuunnitelma sisältää riskien arvioinnin ja riskienhallintasuunnitelma, mitä noudatetaan hankkeen aikana.
Ohjauskomitea toimii myös laatukomiteana.
Luodun sisällön ulkopuolinen tarkastelu suoritetaan tietyin väliajoin hankkeen kehittämisen aikana. Lisäksi hankkeen asiantuntijat, jotka kuuluvat neuvottelukuntaan, antavat kumppaneille vuosittain palautetta hankestrategioista, opetussuunnitelmista sekä koulutussisällöistä ja -toimista.
Osana laadunarviointia tehtävä 6.4 on osoitettu ECVET- akkreditoinnin saamiseksi osalle FIELDS- hankkeen peruskoulutusta.

WP7 - Tiedotus ja viestintä

ACTIA:n johtamalla työryhmällä on tavoitteena mahdollisimman laaja kohdeyleisö, kun hankkeen tulokset julkaistaan. ACTIA, jolla on laaja kokemus hankkeiden viestinnästä, koordinoivat tätä työryhmää. Viestinnässä käytetään myös hyödyksi assosioituneiden kumppaneiden ja hanketta tukevan yksikön verkostoa (COPA-COGECA, ks. liitteessä oleva tukikirje) viljelijäyhdistysten ja osuuskuntien laajemmalle ulottuvalle viestinnälle.
Ensimmäiseksi kehitetään verkkosivusto hankkeen tiedottamiseen ja viestintään ja hankkeen tulosten julkaisuun.
ACTIA laatii viestintäsuunnitelman kumppaneiden avulla tukeakseen hankkeen tiedottamista osallistujamaiden kohdeyleisöille ja kun tämä on onnistunut, jatketaan tiedottamista muihin maihin. Myös kansalliset ja EU:n sidosryhmät otetaan myös mukaan.
Sidosryhmien osallistumis- ja viestintäsuunnitelma toteutetaan eri keinoin ja eri viestinnän kanavissa. Tiedottamisessa käytetään ainakin seuraavia viestinnän kanavia: Facebook, Twitter, uutiskirjeet, osallistuminen levitystapahtumiin, lehdistötiedotteet, lehtisten jakelu, YouTube-videot ja AdWords-kampanja.

WP8 - Projektinhallinta

 

30 kumppanin suuressa hankkeessa FIELDS:n johdon työryhmien suunnitelma on erittäin tärkeä hankkeen tehokkaan, sujuvan ja säännöllisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

Sen tavoitteena on varmistaa kaikkien tehtävien asianmukainen toteutus ja samalla seurata ja minimoida riskejä.

Näin varmistetaan myös kaikkien taloudellistennäkökohtien toteutus Erasmus-sääntöjen mukaisesti ja hinta-laatusuhteelta paras lopputulos.

Tämä työryhmä toteuttaa tarvittavat työkalut ja rakenteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä johtaa UNITO.