Projektni Delovni Paketi

Reševanje trenutnih in prihodnjih potreb po kompetencah za trajnostnost, digitalizacijo in biogospodarstvo v kmetijstvu: Program in strategija znanj in spretnosti za Evropo

DP1 - Opredelitev potreb po znanjih in spretnostih

Namen tega delovnega paketa, ki ga vodi ISEKI, je vzpostaviti splošen pregled trga dela v kmetijstvu, gozdarstvu in sorodnih sektorjih (vključno z biogospodarstvom), da bi opredelili sedanje in prihodnje potrebe po znanjih in spretnostih.
To bo doseženo z:
Analiza stanja na področju vsebine in instrumentov EU za prenosljivost znanj in spretnosti (ESCO, ECVET, ECTS) s podatkovno zbirko, vključeno na spletno stran projekta. Analiza najsodobnejših vsebin usposabljanja v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom. Mobilizacija vseh zadevnih zainteresiranih strani na podlagi pristopa z številnimi deležniki. Sodelovanje deležnikov v ciljnih skupinah za opredelitev prihodnjih trendov in potreb po znanjih in spretnostih. Multiplikacija rezultatov ciljnih skupin z raziskavami od spodaj navzgor. Analiza prihodnjih trendov pri temah: Trajnost, digitalizacija in biogospodarstvo s scenariji in analizo napovedi.

DP2 - Prednostne naloge in oblikovanje strategij

Namen tega delovnega paketa, ki ga vodi CONFAGRI, je izvesti analizo vrzeli v znanjih in spretnostih na področju inovacij v kmetijstvu in gozdarstvu, povezanih s tremi področji: Trajnost, biogospodarstvo in digitalizacija, ob upoštevanju tudi mehkih veščin in spretnosti.

S primerjavo in postavitvijo prioritet znanja in spretnosti na teh področjih

Razviti splošno strategijo EU za prenos teh znanj in spretnosti v kmetijstvo in sorodne sektorje

Zasnovati 7 specifičnih nacionalnih načrtov

Mobilizacija znanja po vsej EU z okvirom za prenos z usklajevanjem nacionalnih načrtov z EU orodji (CEDEFOP, ESCO, ECVET, ECTS);

DP3 - Nova orodja in oblikovanje usposabljanja

Namen tega delovnega paketa, ki ga vodi UNITO, je oblikovanje ustreznih izobraževalnih vsebin in učnih načrtov za odpravo vrzeli v znanju in spretnostih, opredeljenih v delovnih paketih DP1 in DP2.

Opraviti analizo metodologij, uporabljenih med usposabljanjem

Pripraviti osnutek učnih načrtov, ki se bodo pozneje izvajali na ravni držav

Razvoj programa vajeništva za obdobje, ki temelji na delu in vključuje kmetijstvo, agroživilstvo in gozdarstvo

Razviti vsebino usposabljanja za spletno izobraževanje

Razvoj vsebine usposabljanja za vodje usposabljanja in dejavnosti v razredu

Gradivo bo skrbno zasnovano tako, da bo zagotavljalo usposabljanje na ravni 4 EQF na področjih trajnosti, biogospodarstva ter digitalnih znanj in spretnosti, da bi se povečala uporaba inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in biogospodarstvu.

Gradivo za usposabljanje bo imelo skupni del, povezan z mehkimi spretnostmi, in regionalni del, ki bo ustrezal spretnostim, ki jih potrebujejo različne države, ki bodo izvajale usposabljanje v Evropi.

DP4 - Izvajanje

Namen tega delovnega paketa, ki ga vodi AERES, je udejanjiti vsebino usposabljanja, ustvarjeno v DP3, s piloti usposabljanja in pripravniki ter z izvajanjem platforme na T1.1, ki lahko na prijazen način prikaže rezultate vseh projektov za prihodnjo uporabo in uporabo na ravni EU.

Ta delovni dokument vsebuje tudi prevod vseh ustreznih gradiv, ki jih je treba uporabljati na nacionalni ravni. Tako vodje usposabljanja kot pripravniki bodo izbrani po pravičnem postopku, ki ga bodo vzpostavili partnerji v delovni skupini 3.

Kmetje, gozdarji, strokovnjaki bodo lahko sledili samo modulom, ki jih zanimajo.

Ljudje, ki jih zanima začetno poklicno usposabljanje, morajo iti skozi vse module, opredeljene v učnih načrtih, da pridobijo akreditacijo na nacionalni ravni in ravni EU.

Ponudniki vsebin (GAIA, FENACORE, ACTIA, AERES, UNITO, INFOR, EFB, UCLM, CEPI, UHOH, CERTH, PA, ICOS, AP, LVA, CONFAGRI) bodo med dejavnostmi DP4 zagotavljali podporo pri tehničnih vprašanjih, povezanih z vsebino.

12 učiteljev bo sledilo naboru orodij izvajalca usposabljanja, medtem ko bo usposabljanje spremljalo 70 učencev. Vodje usposabljanja se najprej usposabljajo in nato poučujejo module udeležencem usposabljanja.

DP5 - Dolgoročni akcijski načrt

Namen tega delovnega paketa, ki ga vodi ICOS, je zagotoviti dolgoročno trajnost strategije in gradiva za usposabljanje, njeno prihodnjo uporabo in izvajanje nacionalnih načrtov ter uporabo učnih načrtov s strani zunanjih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Ti cilji bodo doseženi z:

zagotavljanje nacionalnih regulativnih okvirov in okvirov EU za usposabljanje in priložnosti za inovacije

zagotavljanje možnosti financiranja na nacionalni ravni in na ravni EU pri oblikovanju trajnostnega načrta in prihodnji uporabi platforme z uporabo rezultatov projektov

načrt za prihodnjo vključitev zainteresiranih deležnikov

DP6 - Zagotavljanje kakovosti

Namen tega delovnega svežnja, ki ga vodi CERTH, je zagotoviti kakovost rezultatov projekta, pa naj gre za profile znanj in spretnosti, scenarije trendov, opis delovnih mest, učne načrte, gradivo za usposabljanje, pilote usposabljanja v razredu, strategijo ali načrte. V okviru načrta kakovosti bosta pripravljena ocena tveganja in načrt obvladovanja tveganja, ki se bosta upoštevala med projektom.

Upravni odbor bo deloval tudi kot odbor za kakovost.

Zunanja potrditev ustvarjene vsebine se bo izvajala v določenih trenutkih med razvojem projekta. Poleg tega bodo zunanji strokovnjaki z visokimi profili, združeni v svetovalnem odboru, vsako leto dali partnerjem povratne informacije o projektnih strategijah, učnih načrtih ter vsebinah in dejavnostih usposabljanja.

V okviru ocene kakovosti je naloga 6.4 namenjena pridobitvi akreditacije ECVET za nekatera začetna usposabljanja FIELDS.

DP7 - Razširjanje in komunikacija

Namen tega delovnega svežnja, ki ga vodi ACTIA, je zagotoviti čim večjo ciljno publiko ob oglaševanju rezultatov projekta. ACTIA bo s svojimi bogatimi izkušnjami z razširjanjem projektov usklajevala to delovno skupino. V tej delovni skupini se bo mreža pridruženih partnerjev in subjekta, ki podpira projekt (COPA-COGECA, glej pismo o podpori v prilogi), uporabljala tudi za širši doseg združenj kmetov in zadrug.

Najprej bo razvita spletna stran za predstavitev projekta in promocijo rezultatov projekta.

Načrt razširjanja bo pripravila ACTIA s pomočjo partnerjev v podporo dosegu projekta pri ciljnih skupinah v sodelujočih državah in po uspešnem potrjevanju v drugih državah.

Vključene bodo tudi nacionalne zainteresirane strani in zainteresirane strani EU.

Načrt sodelovanja zainteresiranih strani in razširjanja informacij se bo izvajal z različnimi sredstvi in kanali za promocijo, pri čemer se bodo v okviru kampanje za razširjanje informacij izvajale številne dejavnosti, ki bodo upoštevale: Facebook, Twitter, glasila, udeležba na dogodkih razširjanja, sporočila za javnost, distribucija letakov, videoposnetkov na YouTubu in kampanja AdWords.

DP8 - Vodenje projektov

 

Z velikim konzorcijem 30 partnerjev bo delovna skupina za upravljanje FIELDS zelo pomembna za zagotavljanje učinkovitega, nemotenega in rednega vodenja projekta.

Njegov cilj je zagotoviti ustrezno izvajanje vseh nalog ob spremljanju in zmanjševanju tveganj.

Zagotovila bo tudi dobro upravljanje vseh finančnih vidikov v skladu s pravili Erasmus in z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Ta delovna skupina bo izvajala orodja in strukture za doseganje teh ciljev, vodila pa jo bo UNITO.