Η ηλεκτρονική, η τεχνολογία αυτοματισμού και η σύνδεση μηχανών στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει μαζικά τις δυνατότητες στη γεωργική παραγωγή. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι η παρενέργεια της αυτοματοποίησης των σειριακών δραστηριοτήτων στη γεωργία και της εισαγωγής συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για τη ρύθμιση των διαδικασιών παραγωγής με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ιστορικά, και οι δύο πτυχές είναι σταθεροί «συνοδοιπόροι» της γεωργίας, οι οποίες καθοδηγούνται πιο έντονα από την ανάπτυξη των αγροκτημάτων για τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

Η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της ανάλυσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας πληροφοριών. Ένα σύστημα διαχείρισης και πληροφοριών γεωργίας (FMIS) μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες επιτρέποντας την κεντρική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από μια μεγάλη ποικιλία περιοχών, καθώς και τη σύνδεσή τους και την επεξεργασία τους με πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε ένα χωράφι/αγρόκτημα. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε ένα τετοιο συστημα μπορεί να είναι εσωτερικά (εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο) καθώς και εξωτερικα, με τα οποία το συστημα μπορεί να καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, είτε σε οριζόντιο (μεταξύ εταιρειών) είτε σε κατακόρυφο (ανάντη και κατάντη) επίπεδο . Σε αυτό το πλαίσιο, οι όροι “Big Data” και “Agriculture 4.0” χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Τα μεγάλα δεδομένα περιγράφουν δεδομένα που χαρακτηρίζονται κυρίως από τις τρεις διαστάσεις του όγκου (όγκος δεδομένων), την ταχύτητα (ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται και μεταφέρονται οι όγκοι δεδομένων) και την ποικιλία (εύρος ζώνης των τύπων δεδομένων). Εάν τεχνολογίες όπως η γεωργία ακριβείας και η τηλεπισκόπηση συνδέονται μεταξύ τους σε επίπεδο δεδομένων, μιλάμε για το Agriculture 4.0. Ένα σύστημα FMIS βασισμένο στη Agriculture 4.0 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λειτουργία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Προς το παρόν, υπάρχει ήδη ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από διαφορετικά συστήματα για γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. εκτροφή ακριβείας, κτηνοτροφία, μετεωρολογικά δεδομένα, κανονιστικά δεδομένα για επιχειρηματικό σχεδιασμό, τρέχουσες τιμές εισροών και εκροών κ.λπ.). Από τη μία πλευρά, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη σύνδεση δεδομένων (έλλειψη ομοιογενών διεπαφών) και την ανάλυση (πολλά δεδομένα, αλλά λίγες πληροφορίες) και, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προβλήματα με τον οργανωτικό σχεδιασμό της ανταλλαγής δεδομένων και της κυριαρχίας και ασφάλειας δεδομένων. Πιθανά μελλοντικά σενάρια σχετίζονται με το τελευταίο σημείο, κλειστές λύσεις μεγάλων εταιρειών και ανοιχτά συστήματα, τα οποία επιτρέπουν μια απλή και ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες και ανταλλαγές (λέξη-κλειδί: Ανοιχτά Δεδομένα) κ.λπ. Επιπλέον, μια καλή υποδομή τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνικό διαδίκτυο) αποτελεί βασική προϋπόθεση για το FMIS στο πλαίσιο της Agriculture 4.0. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για κεντρικές λύσεις, οι οποίες επιτρέπουν αφενός, ολοκληρωμένη επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στο ίδιο επίπεδο ανταγωνισμού τη δημιουργία ιδιοκτησίας δεδομένων.