Βιωσιμότητα Ψηφιοποίηση
Βιο-οικονομία
στη Γεωργία

Επισκόπηση έργου

Πακέτα εργασίας έργου

Μαθήματα κατάρτισης
Τομεακές δεξιότητες

Πρόγραμμα Erasmus + Blueprint – Συμμαχίες δεξιοτήτων τομέα

Αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων για τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων και στρατηγική

Καθώς η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, η πολιτική “Food 2030” επισημαίνει την ευπάθεια της γεωργικής παραγωγής λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, του αυξανόμενου ανταγωνισμού, της αστάθειας των τιμών και της οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς και της αργά αυξανόμενης παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Αυτά τα τρωτά σημεία πιέζονται με την αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα και ζωοτροφές, ενώ οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι κλιματολογικές αλλαγές δημιουργούν περισσότερες αβεβαιότητες. Η μετάβαση από τη συμβατική γεωργία στη βιώσιμη γεωργία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί μια προσέγγιση του συστήματος που περιλαμβάνει την αναμόρφωση του ρόλου του αγρότη: από έναν απλό παραγωγό τροφίμων και εμπορευμάτων σε «έξυπνο διαχειριστή του φυσικού κεφαλαίου». Για να υπάρχει μια επιτυχημένη ανάδραση σε αυτά τα κίνητρα, η γεωργία και η δασοκομία χρειάζεται νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες. Ο προσδιορισμός των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών για δεξιότητες στη βιο-οικονομία, τη βιωσιμότητα και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης ώστε να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας ανταγωνιστικός και βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Μια σαφής τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων απαιτείται για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, την αποφυγή της απώλειας πρακτικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της κατανόησης των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων και την επίτευξη μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η βιο-οικονομία, συνδέοντας τους διάφορους παράγοντες της αλυσίδας αξίας και χρησιμοποιώντας ένα νέο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, επιτρέπει την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία, παρόλο που λείπει μια κατάλληλη στρατηγική δεξιοτήτων για να επιτρέψει τους αγρότες να τις αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Το έργο FIELDS θα βασιστεί σε προηγούμενες δραστηριότητες και ικανότητες, που εκπροσωπούνται από τη μεγάλη κοινοπραξία εταίρων, για να καθορίσει μια τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων. Το έργο FIELDS θα βασιστεί επίσης σε δύο συνεχιζόμενες δραστηριότητες που στοχεύουν στον εντοπισμό των αναγκών και των ελλείψεων σε δεξιότητες στον τομέα της βιο-οικονομίας και του δασικού τομέα, καθώς και σε ήπιες δεξιότητες, βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση.

Διαβάστε εδώ το μπροσούρα μας
(Αγγλική έκδοση)
 

Πρόγραμμα σπουδών

Η βάση δεδομένων των προγραμμάτων σπουδών / μαθημάτων περιέχει πληροφορίες σχετικά με σχολεία και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς εκπαίδευσης γενικότερα.

Βέλτιστες πρακτικές

Η βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών παρέχει πληροφορίες για την επιτυχία στους ακόλουθους τομείς του έργου: αειφορία, ψηφιοποίηση, βιοοικονομία, ήπιες δεξιότητες, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στη γεωργία, τη δασοκομία και συναφείς τομείς.

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Οι εταίροι μελέτησαν και κατέγραψαν τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των στρατηγικών δεξιοτήτων και της μελλοντικής χρήσης των αποτελεσμάτων του FIELDS σε περιφερειακό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έργα

Η βάση δεδομένων των έργων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τη γεωργία, τη δασοκομία και του σχετιζόμενους τομείς (ΒΙο-οικονομία, Ψηφιοποίηση, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα).

Ρυθμιστικά Πλαίσια

Το κανονιστικό πλαίσιο μελετάται για να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά την ολοκλήρωσή του

Ενημερωτικό δελτίο

Τα ενημερωτικά δελτία αναφέρουν τις κύριες εξελίξεις που επιτεύχθηκαν στο έργο και παρουσιάζονται στο σχέδιο διάδοσης καθώς και μέσω των ενδιαφερομένων από κάθε βάση δεδομένων εταίρων.

Μεταβείτε στη βάση δεδομένων
Δεύτερη επιστημονική εργασία

Δεύτερη επιστημονική εργασία

Η πιο πρόσφατη εργασία μας με θέμα "Ανάγκες δεξιοτήτων για βιώσιμους τομείς γεωργίας-διατροφής και δασοκομίας" έχει κυκλοφορήσει και αποτελεί μέρος του ειδικού τεύχους του περιοδικού Sustainability με θέμα "Sustainable Food System in the European Union". Είναι το...

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδηλώσεις

[events-calendar-templates category=”all” template=”grid-view” style=”style-3″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”ASC” hide-venue=”yes” time=”all” socialshare=”no”]
Δείτε το πλήρες ημερολόγιο

Συνεργάτες

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim