»Biogospodarstvo lahko opredelimo kot tiste dele gospodarstva, pri katerih se za proizvodnjo živil, materialov in energije uporabljajo obnovljivi biološki viri s kopnega in morja, kot so kmetijske rastline, gozdovi, ribe, živali in mikroorganizmi.« (ES 2020).V prihodnosti naj bi biogospodarstvo preoblikovalo sedanji ekonomski sistem, ki temelji na fosilnih gorivih, v bolj trajnosten sistem, ki upošteva različne razsežnosti, kot so zanesljiva preskrba s hrano, pomanjkanje virov in podnebne spremembe. Svet se bo zaradi rastočega prebivalstva soočal z naraščajočim povpraševanjem po hrani in energiji. Zato je treba spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in tehnologije učinkovite rabe virov, kar povečuje produktivnost v kmetijstvu, gozdarstvu in ribogojstvu. Hkrati se mora ta proces dogajati znotraj planetarnih meja in brez ogrožanja naših ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Biogospodarstvo v kmetijstvu pomeni tudi rast produktivnosti s sočasnim zmanjšujem izgub pri proizvodnji, skladiščenju, prevozu in predelavi živil.

Cilj biogospodarstva je zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano in povečati inovativno rabo virov v konkurenčni družbi na naravi prijazen način.