Βάση δεδομένων

Πρόγραμμα σπουδών

Έργα

Βέλτιστες πρακτικές

Διάχυση αποτελεσμάτων

Έρευνα

Ενημερωτικά δελτία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η βάση δεδομένων των προγραμμάτων σπουδών / μαθημάτων περιέχει πληροφορίες σχετικά με σχολεία και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς εκπαίδευσης γενικότερα.

Για κάθε πρόγραμμα σπουδών (ή μάθημα), παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του προγράμματος
 • Ο φορέας που διαχειρίζεται, καθοδηγεί, οργανώνει ή προετοιμάζει το πρόγραμμα
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Τη χώρα του φορέα που παρέχει το πρόγραμμα
 • Τη γλώσσα στην οποία παραδίδεται το πρόγραμμα
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά για τον προσδιορισμό του προγράμματος (Βιο-οικονομία, Συμβατική μέθοδος, Ψηφιοποίηση, Επιχειρηματικότητα, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα)
 • Το είδος του προγράμματος (πρόγραμμα δευτεροβάθμιας -γυμνασιακής ή λυκειακής- εκπαίδευσης, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα, εργαστήριο, σεμινάριο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θερινό σχολείο)
 • Το επαγγελματικό προφίλ και οι σχετικές δεξιότητες που αποκτώνται μετά το πέρας της εκπαίδευσης
 • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
 • Το είδος της εκπαίδευσης «αρχική ή συνεχιζόμενη» (η αρχική εκπαίδευση είναι αυτή που απαιτείται πριν το ξεκίνημα μιας συγκεκριμένης εργασίας ώστε να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη καριέρα, ενώ η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία ανάπτυξης, διατήρησης και τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από μαθήματα και προγράμματα)
 • Η διάρκειας του προγράμματος (σε ώρες, μέρες, εβδομάδες ή έτη)
 • Το επίπεδο του Ευρωπαϊκό Πλαισίου Προσόντων (EQF)
 • Οι μονάδες (credits) που λαμβάνονται μετά το πέρας του προγράμματος
 • Η πιστοποίηση (το είδος της πιστοποίησης που δίνεται στους εκπαιδευόμενους, εφόσον υφίσταται)
 • Οι εφαρμοζόμενοι μηχανισμοί αξιολόγησης ποιότητας Quality mechanisms σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του προγράμματος (URL)
 • Η σχετικότητα του προγράμματος (A για υψηλή, B για μέτρια, C για χαμηλή)
 • Η ημερομηνία που εισήχθη η πληροφορία του προγράμματος στη βάση δεδομένων.

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

l

ΈΡΓΑ

Η βάση δεδομένων των έργων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τη γεωργία, τη δασοκομία και του σχετιζόμενους τομείς (ΒΙο-οικονομία, Ψηφιοποίηση, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα).

Για κάθε έργο, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του έργου
 • Ο φορέας / εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Η χώρα υλοποίησης του προγράμματος
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του έργου (URL)
 • Η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στην ιστοσελίδα του έργου
 • Το είδος του προγράμματος στα πλαίσια του οποίου υλοποιείται το έργο (π.χ. εθνικό, ευρωπαϊκό, Ορίζοντας 2020, Erasmus+, κλπ.)

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

f

ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

Η βάση δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχίες στις ακόλουθες περιοχές των έργων: βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, βιο-οικονομία, ήπιες δεξιότητες, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στη γεωργία, τη δασοκομία και τους σχετικούς τομείς (αγροδιατροφική και σχετική με τη δασοκομία βιομηχανία).

Καθώς και επιτυχημένες εμπειρίες διάχυσης αποτελεσμάτων. Ρεαλιστικές και εφικτές περιπτώσεις αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή τεχνολογιών: γεωργία ακριβείας, παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε φάρμες, αξιοποίηση παραπροϊόντων, κλπ.
 • Εκπαίδευση: επιτυχημένες εμπειρίες σχετικά με το πώς μπορούν να προσεγγιστούν οι αγρότες ώστε να συμμετέχουν στην εκπαίδευση, επιτυχημένες εμπειρίες σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία εκπαίδευσης, επιτυχημένες μικτές εμπειρίες εκπαίδευσης (μέθοδοι και περιεχόμενο), κλπ.
 • Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα: επιτυχημένα παραδείγματα νέων επιχειρηματικών μοντέλων. 

Για κάθε έργο, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του έργου
 • Ο φορέας / εκπαιδευτικό ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • Μια σύντομη περιγραφή
 • Η χώρα υλοποίησης του προγράμματος
 • Σχετικές λέξεις κλειδιά
 • Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του έργου (URL)
 • Η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στην ιστοσελίδα του έργου
 • Οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, όπως ενημερωτικό φυλλάδιο, παρουσίαση, κλπ.

Πηγαίνετε στη βάση δεδομένων >

ΔΙΆΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

Η διάχυση στοχεύει στη διασφάλιση της προσέγγισης του μεγαλύτερου δυνατού κοινού στόχου ενώ διαφημίζει τα αποτελέσματα του έργου.

Οι εκστρατείες επικοινωνίας και διάδοσης θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η ευρεία ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στις ομάδες στόχους, κάποιες από τις δράσεις που θα ληφθούν περιγράφονται εδώ:

 • Ενημερωτικά δελτία θα γραφούν από τη FIAB με στοιχεία από τους υπεύθυνους των πακέτων εργασίας κάθε 6 μήνες κάτω από την καθοδήγηση της FIAB και θα δημοσιευθούν για να αναφέρουν τις κύριες εξελίξεις που επιτεύχθηκαν στο έργο και θα επικοινωνούν μέσω των διαφόρων καναλιών που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο διάδοσης και μέσω των ενδιαφερομένων από κάθε βάση δεδομένων των συνεργατών. Το ενημερωτικό δελτίο θα εκδοθεί στα Αγγλικά και οι υπεύθυνοι συνεργάτες για το υλικό διάδοσης θα το μεταφράσουν στην γλώσσα της χώρας τους και θα το στείλουν μέσω του δικτύου τους.
 • 7 εργαστήρια επικοινωνίας (LVA, AERES, CONFAGRI, ACTIA, FIAB, ICOS, PA) που θα οργανωθούν κατά τη διάρκεια του έργου για την συμμετοχή, την έναρξη της εξάπλωσης της στρατηγικής και τη συμμετοχή αγροτών, δασοκομικών και βιομηχανικών οργανισμών, ΕΕΚ και παρόχων εκπαίδευσης σε κάθε χώρα μέλος, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Ένα επιπλέον θα γίνει στις Βρυξέλλες.
 • Θα πραγματοποιηθεί συνεχής διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων δελτίων τύπου και άρθρων, προκειμένου να προσεγγιστούν τα διαφορετικά κοινά στόχοι. Αυτά τα άρθρα θα δημοσιευτούν σε σχετικά περιοδικά ανάλογα με τον κοινό στόχο που πρέπει να επιτευχθεί. Η διάδοση προς την ομάδα εστίασης EIP-AGRI θα πραγματοποιηθεί από το UHOH.
 • Το FDE θα διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου μέσω των Εθνικών Ομοσπονδιών Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών και των Εθνικών Πλατφορμών Τεχνολογίας Τροφίμων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του έργου.
 • Τα βίντεο των συνεντεύξεων θα γίνουν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης ΕΕΚ στις τοπικές γλώσσες και θα δημοσιευτούν στα διάφορα κανάλια youtube των συνεργατών και στο κανάλι instagram / youtube του έργου (AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES ).
 • Η πρόκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα εφαρμοστεί σε μαθητές αρχικής εκπαίδευσης στο Instagram για να επηρεάσει τον πληθυσμό των μαθητών από την ΕΕΚ και τους παρόχους κατάρτισης (AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES).
 • Η προώθηση της γεωργικής σταδιοδρομίας και η ισότητα των φύλων θα προωθηθούν επίσης μέσω των εκδηλώσεων του έργου.
 • Η εκστρατεία Google AdWords θα εκδοθεί όταν το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο για να επηρεάσει τις ομάδες στόχους από το UNITO.
 • Ένα τελικό συνέδριο θα οργανωθεί στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια του LLL-P  και των σχετικών οργανισμών (FDE, Copa Cogeca WP RES; EFFAT, CEPI).

 

ΈΡΕΥΝΑ

Πείτε τη γνώμη σας για τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων των τομέων γεωργικής διατροφής και δασοκομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τώρα σας ζητάμε να αφιερώσετε 15 λεπτά για να “ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ” συμπληρώνοντας την Έρευνα και, στη συνέχεια, να μοιραστείτε τον σύνδεσμο με άλλους ενδιαφερόμενους στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των Αγροτικών Συμβούλων, των Αγροδιατροφικών Εταιρειών, των Συνεταιρισμών, των Παρόχων Εκπαίδευσης (Ανώτατη Εκπαίδευση & Πάροχοι ΕΕΚ), Αγροτών, Δασολόγων, Δασικών Βιομηχανιών, Διαμορφωτών Πολιτικής και Φοιτητών ή οποιονδήποτε άλλο μπορεί να σχετίζεται με την ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Οι απόψεις σας θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε περαιτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + SSA, έργο “FIELDS”, το οποίο ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί τελικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να έχετε στο μέλλον κάποια οφέλη από τη συμμετοχή σας σε αυτήν τη μελέτη, καθώς στόχος της είναι να βοηθήσετε τελικά τους εργαζόμενους στους τομείς της αγρο-διατροφής και της δασοκομίας να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι για τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνιας.

Άμεσος συνδεσμος για την Έρευνα εδώ: https://www.surveymonkey.com/r/FIELDS_Surveys_Final

Οι πληροφορίες που παρέχονται στις απαντήσεις της έρευνας θα παραμείνουν απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σωρευτικά για την αναγνώριση υποδόριων τάσεων και απαιτήσεων σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Παρακαλώ μη διστάσετε να προωθήσετε αυτή την έρευνα σε όσο περισσότερα άτομα εντός της ευρύτερης αλυσίδας αξίας/δίκτυο ενδιαφερομένων που απασχολούνται στους τομείς της Βιωσιμότητας, Ψηφιοποίησης, Βιο-οικονομίας, Λεπτών δεξιότητων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας για την συμπλήρωση αυτής της έρευνας.

Εάν υπάρχει κάποια πτυχή του έργου που θα θέλατε να συζητήσουμε περαιτέρω, ή ότι ίσως χρειάζεστε υποστήριξη, παρακαλούμε να μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μέσω email Francesca Sanna: francesca.sanna@unito.it

Για ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το email Billy Goodburn: billy.goodburn@icos.ie

Ευχαριστούμε προκαταβολικά.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ ΔΕΛΤΊΑ

Πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου FIELDS που συνοψίζει το έργο και επισημαίνει τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης – Σεπτέμβριος 2020