Βιωσιμότητα Ψηφιοποίηση
Βιο-οικονομία
στη Γεωργία

Επισκόπηση έργου

Πακέτα εργασίας έργου

Μαθήματα κατάρτισης
Τομεακές δεξιότητες

Πρόγραμμα Erasmus + Blueprint – Συμμαχίες δεξιοτήτων τομέα

Αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων για τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιο-οικονομία στη γεωργία: Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων και στρατηγική

Καθώς η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, η πολιτική “Food 2030” επισημαίνει την ευπάθεια της γεωργικής παραγωγής λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, του αυξανόμενου ανταγωνισμού, της αστάθειας των τιμών και της οικονομικής αβεβαιότητας, καθώς και της αργά αυξανόμενης παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Αυτά τα τρωτά σημεία πιέζονται με την αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα και ζωοτροφές, ενώ οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι κλιματολογικές αλλαγές δημιουργούν περισσότερες αβεβαιότητες. Η μετάβαση από τη συμβατική γεωργία στη βιώσιμη γεωργία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί μια προσέγγιση του συστήματος που περιλαμβάνει την αναμόρφωση του ρόλου του αγρότη: από έναν απλό παραγωγό τροφίμων και εμπορευμάτων σε «έξυπνο διαχειριστή του φυσικού κεφαλαίου». Για να υπάρχει μια επιτυχημένη ανάδραση σε αυτά τα κίνητρα, η γεωργία και η δασοκομία χρειάζεται νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες. Ο προσδιορισμός των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών για δεξιότητες στη βιο-οικονομία, τη βιωσιμότητα και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης ώστε να διατηρηθεί ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας ανταγωνιστικός και βιώσιμος μακροπρόθεσμα. Μια σαφής τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων απαιτείται για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, την αποφυγή της απώλειας πρακτικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της κατανόησης των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων και την επίτευξη μιας πιο συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η βιο-οικονομία, συνδέοντας τους διάφορους παράγοντες της αλυσίδας αξίας και χρησιμοποιώντας ένα νέο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, επιτρέπει την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία, παρόλο που λείπει μια κατάλληλη στρατηγική δεξιοτήτων για να επιτρέψει τους αγρότες να τις αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Το έργο FIELDS θα βασιστεί σε προηγούμενες δραστηριότητες και ικανότητες, που εκπροσωπούνται από τη μεγάλη κοινοπραξία εταίρων, για να καθορίσει μια τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων. Το έργο FIELDS θα βασιστεί επίσης σε δύο συνεχιζόμενες δραστηριότητες με επικεφαλής τους οργανισμούς BIC (Bio-Based Industries Consortium) και CEPI (Confederation of European Paper Industrie), που στοχεύουν στον εντοπισμό των αναγκών και των ελλείψεων σε δεξιότητες στον τομέα της βιο-οικονομίας και του δασικού τομέα, καθώς και σε ήπιες δεξιότητες, βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση.

 

Πρόγραμμα σπουδών

Η βάση δεδομένων των προγραμμάτων σπουδών / μαθημάτων περιέχει πληροφορίες σχετικά με σχολεία και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους φορείς εκπαίδευσης γενικότερα.

Βέλτιστες πρακτικές

Η βάση δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχίες στις ακόλουθες περιοχές των έργων: βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, βιο-οικονομία, ήπιες δεξιότητες, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στη γεωργία, τη δασοκομία και τους σχετικούς τομείς (αγροδιατροφική και σχετική με τη δασοκομία βιομηχανία).

Ενημερωτικό δελτίο

Πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου FIELDS που συνοψίζει το έργο και επισημαίνει τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης – Σεπτέμβριος 2020

Έργα

Η βάση δεδομένων των έργων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με τη γεωργία, τη δασοκομία και του σχετιζόμενους τομείς (ΒΙο-οικονομία, Ψηφιοποίηση, Ήπιες δεξιότητες, Βιωσιμότητα).

Έρευνα

Πείτε τη γνώμη σας για τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων των τομέων γεωργικής διατροφής και δασοκομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταβείτε στις έρευνες

Διάχυση αποτελεσμάτων

Η διάχυση στοχεύει στη διασφάλιση της προσέγγισης του μεγαλύτερου δυνατού κοινού στόχου ενώ διαφημίζει τα αποτελέσματα του έργου.
Μεταβείτε στη βάση δεδομένων
Βιο-οικονομία

Βιο-οικονομία

«Η βιο-οικονομία μπορεί να οριστεί ως εκείνα τα μέρη της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από τη ξηρά και τη θάλασσα - όπως καλλιέργειες, δάση, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμούς - για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας» (EC 2020). ...

Διαβάστε Περισσότερα
Ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση

Η ηλεκτρονική, η τεχνολογία αυτοματισμού και η σύνδεση μηχανών στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει μαζικά τις δυνατότητες στη γεωργική παραγωγή. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι η παρενέργεια της αυτοματοποίησης των σειριακών δραστηριοτήτων στη γεωργία και της εισαγωγής...

Διαβάστε Περισσότερα
Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Η βιώσιμη γεωργία είναι μια παγκόσμια, δυναμική διαδικασία που υφίσταται σε τρείς διαστάσεις (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική) και σε πέντε επίπεδα (χωράφι, αγρόκτημα, τοπική κοινότητα, εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο). Ο όρος βιώσιμη γεωργία αναπτύχθηκε με...

Διαβάστε Περισσότερα

Εκδηλώσεις

Load More
Δείτε το πλήρες ημερολόγιο

Συνεργάτες

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas